Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus
Järvenpään Vasemmisto toimii Vasemmistoliitto rp:n Uudenmaan piirin paikallis-osastona. Yhdistyksen tarkoituksena on koota vasemmistolaisesti ajattelevat kun-talaiset yhteen edistämään demokratiaa ja Vasemmistoliiton perusarvoja: tasa-arvoa, vapautta ja kestävää kehitystä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kana-voida jäsentensä näkemykset vasemmistolaisen politiikan tavoitteista piirin ja puolueen johdolle, kun puolueen toimintaa kehitetään ja suunnitellaan. Puolueen sisäisen toiminnan lisäksi yhdistyksen tarkoitus on levittää ja edistää Vasemmisto-liiton poliittista sanomaa Järvenpäässä lisäämällä puolueen suosiota kuntalaisten parissa sekä menestystä vaaleissa.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet
Tulevana toimintakautena 2016 tavoitteenamme on valmistautua kevään 2017 kuntavaaleihin. Tämä edellyttää toiminnan suuntaamista ulkoiseen toimintaan: näkyvyyteen ja ihmisten kohtaamiseen toreilla, omissa tapahtumissa ja ihan arki-elämässä. Kuntavaalityöryhmä vastaa sopivien kuntavaaliehdokkaiden etsimisestä. Osastolle annetaan tavoitteeksi saada yli 80 jäsentä vuoteen 2017 mennessä, joista vähintään puolet osallistuisivat kuntavaaleihin 2017. Vasemmistoliiton listalla voi osallistua vaaleihin myös sitoutumattomana ehdokkaana.
Kuntavaalien lisäksi valmistaudumme puoluekokoukseen kesällä 2016.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet:
Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna 2016:
- Kuntavaaleihin 2017 valmistautuminen
- jäsenmäärän lisääminen
- oman toiminnan, sekä hallinnollisen että kentällä tapahtuvan, kehittäminen -leikkauspolitiikan vastustaminen kuntapolitiikassa

Hallinnossa on löydettävä ja sovittava parhaat menettelyt kokoontumiselle ja tie-dottamiselle. Kenttätoiminnan kehittämiseksi on osallistumisen koordinointia vah-vistettava, tietämystä resursseista lisättävä ja välineistöä kehitettävä.

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:
Kokoukset
Yhdistys järjestää sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä. Kokousten välillä yhdistyksen johtokunta kokoontuu tarvittaessa 5-10 kertaa toimintavuoden aikana. Lisäksi järjestetään valtuustokokouksia viikkoa edeltävänä sunnuntaina laajennetun valtuustoryhmän tapaamiset. Kokoukset ja tapaamiset ovat avoimia tilaisuuksia, joihin jäsenet voivat osallistua. Kokousten lisäksi johtokunta keskustelee ajankoh-taisista asioista suljetussa facebook-ryhmässä.

Jäsenhankinta ja –huolto
Jäsenhankintaa tehostetaan olemalla aktiivisia järjestämissämme tapahtumissa esim. jakamalla jäsenlomaketta muun materiaalin ohessa. Lisäksi järjestetään jä-senten kesken jäsenhankintakilpailu, jonka voittajalle annetaan johtokunnan erik-seen määrittelemä palkinto.

Jäsenten osallistumista osaston toimintaan kehitetään järjestämällä joka kuukau-den ensimmäinen torstai jäseniltoja.
Jäseniä muistetaan merkkipäivinä .

Tilaisuudet ja tapahtumat
Toimintavuoden aikana osasto osallistuu tai järjestää seuraavat tapahtumat:
- Uudenmaanpiirin kevät/syyskokous
- Puoluekokous
- Järvenpääpäivä
- Vappu, torilla sekä punaisten haudalla (yhdessä SDP:n kanssa), joku pitämään vappupuhetta
- Maa Elää
- Asunnottomien yö lokakuussa
- Pikkujoulu

5.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:
Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen
Yhdistyksellä on kotisivut (http://jarvenpaanvasemmisto.fi), joita pidetään ajan tasalla tapahtumien, yhteystietojen ja tiedotteiden osalta. Yhdistyksellä on lisäksi facebook-sivu (https://www.facebook.com/pages/Järvenpään-Vasemmisto/236083453136937), jossa toiminnasta tiedotetaan vapaamuotoisem-min ja interaktiivisemmin. Tapahtumia mainostetaan sivuston kautta erikseen niin päätettäessä.

Yhteistyösuhteet
Yhdistys kehittää yhteistyösuhteita muihin paikallisiin puolueisiin ja yhdistyksiin.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta
Yhdistys osallistuu Vasemmistoliiton Uudenmaanpiirin kokouksiin sääntöjen salli-malla edustuksella ja pyrkii kokouksissa saamaan jäseniään valituksi kulloinkin va-littaviin tehtäviin. Yhdistys osallistuu nimeämänsä edustajan välityksellä Uuden-maanpiirin piirihallituksen toimintaan.

Tiedottaminen
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan, facebook-sivullaan, tarpeen vaa-tiessa ilmoituksella paikallislehdessä sekä laatii tiedotteita ja kannanottoja julkais-tavaksi paikallisissa ja alueellisissa lehdissä. Lisäksi jäsenille lähetetään jäsenkirje keväällä ja syksyllä.

6. Toiminnan kehittäminen
Varainhankinta
Yhdistys kehittää varainhankintaansa organisoimalla tapahtumien myyntitoimin-taa. Myytävien tuotteitten valikoimaa kehitetään kattamaan asusteet, kirjallisuus sekä erilaiset leivonnaiset ja juomat.

Tiedottaminen
Tiedottamisen tehostamiseksi yhdistykselle valitaan tiedottaja.

Välineistö
Toritapahtumiin hankitaan tarvittaessa omaa kalustoa tai selvitetään mistä erilai-sia välineitä voi edullisesti vuokrata. Selvitetään mahdollisuutta hankkia videopro-jektori kokouskäyttöön.

Tietämys
Tietämys erilaisista resursseista kuten henkilöistä ja heidän osaamisistaan, esiin-tyjistä, välineistä ja niiden saatavuudesta yms. kootaan siten että se on helposti tapahtumien järjestäjien saatavilla.

Lautakuntaistunnot
Lautakuntien jäsenet ja muut luottamushenkilöt tulevat kertomaan johtokunnan kokouksiin lautakuntaistuntojen esityslistalla olevista asioista ennen istuntoja ja istunnoissa tehdyistä päätöksistä. Tällä lisätään johtokunnan tietoa ja lisätään joh-tokunnan ja luottamushenkilöiden välistä yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutus-ta.