Kuntapolitiikka

Arkistossa vanhemmat julkaisut

Valtuustoaloite

Valtuustoaloite elinkeinoyhteistyöstä pidättäytymiseksi ihmisoikeuksia loukkaavien valtioiden, tai niistä tulevien yrityksien kanssa

Järvenpään kaupungin tiedotteessa 21.11.2019 todetaan, että ”BusinessJärvenpää etsi marraskuisessa tekoälypilotissaan terveysteknologiaan erikoistuneita kasvuyrityksiä, joilla on valmis tuote, riittävän vahva rahoituspohja sekä mahdollisuus hyötyä Järvenpään elinkeinokytköksistä Aasiaan.” 
”Tärkeimmät valintakriteerit olivat yrityksen voimakkaan kasvun tunnusmerkit, kuten rahoitus, vertailutiedot verrokkiyrityksiin, merkittävimmät partnerit ja asiakkaat, henkilöstön kasvu sekä muut vastaavat mittarit.” 
Tekoälyhankkeessa aluerajauksena oli Euroopan maat ja Israel, joissa toimii yli 120 000 varteenotettavaa kasvuyhtiötä. Tekoälyn parametreihin ei kuitenkaan liitetty vastuullisuuskysymyksiä ja kuuden kärkeen valikoituneen hankkeen joukossa on yksi israelilainen yritys. 
Israelin rakentamat siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia, sillä laki kieltää miehittäjävaltion siviilien siirtämisen miehitetylle alueelle. Myös EU:n laittomina pitämien siirtokuntien rakentaminen ja laajeneminen jatkuu ja tekee rauhanneuvotteluista entistä vaikeampaa. Israel on vanginnut tuhansia palestiinalaisaktivisteja ja -poliitikkoja, sekä hyökkää toistuvasti palestiinalaisten alueelle vaarantaen siviilien elämän. 
Tukemalla israelilaisia yrityksiä ja elinkeinoja tuemme myös Israelin valtion miehityspolitiikkaa. 
Me allekirjoittaneet järvenpääläiset valtuutetut edellytämme, että järvenpääläinen elinkeinopolitiikka on eettistä ja kumppanimme noudattavat kansainvälistä oikeutta.

Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä

Heini Liimataisen ryhmäpuheenvuoro talousarviovalmistelusta vuodelle 2020

Talousarvio 2020, lähetekeskustelun ryhmäpuheenvuoro

2.9.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut läsnäolijat.

Vasemmiston valtuustoryhmä on tutkinut tehtyä talousarviosuunnitelmaa ja vuosien 2020-2023 talousohjelmaa sekä Järvenpään Vasemmiston kuntapoliittisten tavoitteiden, että valtuustossa hyväksytyn strategian päämäärien näkökulmasta. Iloksemme löydämme kaikki keskeiset teemat molemmista papereista. Hyvällä yhteistyöllä, valmistelulla ja keskusteluilla toivomme, että löydämme näitä päämääriä tukevat toiminnalliset tavoitteet ja niiden tarvitseman rahoituksen talousohjelmaan.

Vasemmistolaisessa politiikassa on keskeistä antaa ääni niille, joiden ääni ei tahdo tulla kuulluksi. Hyvän elämän eväät rakentuvat jo varhain lapsuudessa. Siksi luemme strategista päämäärää Hyvä elämä Järvenpäässä siten, että emme kasvata varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja, emme leikkaa erityisopetuksesta ja oppimisen tuesta, emmekä vaaranna lastemme ja henkilökunnan terveyttä epäterveissä tiloissa.

Meille on tärkeää, että Järvenpää todella luo edellytyksiä hyvälle elämälle mahdollistaen harrastamisen ja osallistumisen liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan toimintaan kaikille kuntalaisille. Sen vuoksi pidämme erityisen tärkeänä säilyttää keskeiset kuntalaisten kohtaamiseen soveltuvat kiinteistöt ja palvelut kaupungin omana toimintana.

Resurssiviisas kaupunki on valmis tekemään pitkäkestoisia ja vaikuttavia päätöksiä liikkumisen, asumisen ja palveluiden ympäristöystävällisyyden takaamiseksi vaikutusarviot huomioiden. Meidän tulee säästää viimeiset luontokohteemme kuntalaisten virkistäytymiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Meidän tulee sitoutua resurssiviisaustavoitteisiin ja vähentää yksityisautoilua lisäämällä ja parantamalla pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön helppoutta.

Työhyvinvointi on avain parempiin palveluihin. Talousarviossa ja strategisissa päämäärissä asetetaan suuria odotuksia työntekijöiden osaamisen ja toimintatapojen kehittymiselle ja tehostumiselle. Panostamalla koulutukseen ja työvälineiden sekä prosessien kehittämiseen voidaan tehdä paljon hyviä muutoksia työntekijöiden työn lopputulokseen, mutta kaikki kehittäminen vaatii sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä. Toivomme, että työntekijöihin panostetaan erityisesti silloin, kun leikkauksia pitää kohdentaa palvelutuotantoon ja työskentelytapoja tehostaa.

Nyt kun sote-palvelumme tuotetaan KEU-sotessa on hyvä huomioida myös sinne siirtyneiden ja siellä työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointi. Monissa Keski-Uudenmaan kunnissa työntekijöiden edut olivat Järvenpäätä paremmat, mutta nyt etuja on yhtenäistetty vastaamaan matalimman tason periaatteita. Jos kunnat esittävät merkittäviä säästöpaineita valmiiksi alibudjetoituun budjettiin, ei lopputuloksena voi olla kenenkään etu. Haluamme, että työntekijät voivat hyvin ja pystyvät tuottamaan meille laadukkaita peruspalveluita.

Arvoisa puheenjohtaja. Järvenpään Vasemmisto pitää hyvänä, että talouden sopeuttamisessa nostetaan monenlaisia mahdollisuuksia keskusteluun, jotta valtuusto voi päättää arvojensa ja tavoitteidensa mukaisista säästöistä. Kiinnitimme huomiota jalostettavien kiinteistöjen listaan. Ymmärryksemme mukaan lista ei pidä sisällään kaikkia kaupungin omistamia kiinteistöjä, joten kysymmekin, millä perusteella tämä lista on laadittu.

Oheismateriaalissa on veroasteiden vaikutus verotuloihin, mutta tämä ei yksin riitä päätöksenteon tueksi. Pyydämmekin selvittämään valtuustolle veronkorotuksen vaikutuksen sekä tulevan vuoden, että vuosien 2020-23 talouskehykseen, mikäli keskittyisimme toimintojen tehostamiseen ja leikkaisimme vain niistä menoista, joilla ei ole suoraa vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin. Veronkorotus voi myös mahdollistaa meille menokehyksen kasvattamista, esimerkiksi HSL:een liittymisenä tai Apotin hankintakustannuksena.

Evästyksenä talousarvioesityksen jatkovalmistelulle toivomme, että esitykset sisältäisivät myös arvion esitettyjen leikkausten vaikutuksesta valtuuston hyväksymiin strategisiin tavoitteisiin.

Järvenpään Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro talousarvioesityksestä vuodelle 2019

Järvenpäässä eletään suuren rakenteellisen muutoksen aikaa sote-palveluiden siirtyessä kuntayhtymään. Kaupungin kouluverkko rakennetaan lähivuosina käytännössä uusiksi. Kaupungin tulee houkutella uusia asukkaita, yrittäjiä ja työntekijöitä, sekä pitää nykyisten kuntalaisten palveluiden taso hyvänä. Vasemmiston valtuustoryhmä on huolissaan korkeasta kasvuennusteesta ja velkaantumisen kiihtymisestä. velkarahaa tarvitaan kouluverkon rakentamiseen, mutta onko riskien arvioinnissa kiinnitetty riittävästi huomiota vaihtoehtoon, että väestöennusteet eivät toteudukaan esitetyn suuruisena?

1. Kysymys konsernipalveluihin: Talousarvion sivulla 25 mainitaan ”arvio riskeistä” mutta asiakirjassa ei ole kirjattu konsernipalveluiden riskejä. Minkälaisia riskejä ensi vuodelle on tunnistettu? Konsernipalveluista on siirtynyt ja siirtymässä paljon ammattitaitoa ja osaamista sekä sote-kuntayhtymään, että muille työnantajille. Miten varmistetaan riittävä osaaminen hallinnossa ja onko nähtävillä uusien johto- tai asiantuntijavirkojen perustamista vuoden 2019 aikana?

2. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus on päättänyt niukimmalla mahdollisella äänimäärällä puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyä esityksen, minkä mukaan kuntayhtymän johtajan hankintavaltuudet ovat jopa 8 Me, palvelualuejohtajien jopa 3Me ja tietohallintojohtajan 2Me ja tulosalueiden päälliköiden 0,6Me. Hankintavaltuuksien rajat eivät ole kohtuullisia, kun niitä vertaa muihin saman kokoluokan kuntiin tai kuntayhtymiin. Lisäksi hallintosäännön hankintarajoja koskeva päätös johtaa siihen, että hankintapäätöksiä valmistelee ja niistä päättää sama johtaja. Näin ei voi olla. Kuntayhtymän hallintosääntö ja muut hankintojen valmistelua koskevat ohjeet tulisi kirjoittaa siten, että kaikki valmistelu tapahtuu hankintajohtajan tai -päällikön johdolla. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kuntayhtymän valtuusto 13.12.2018. Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä pyytää kuntayhtymän valtuuston jäseniä kiinnittämään huomiota tarpeettoman suuriin hankintarajoihin sekä hankintojen valmisteluprosessiin.

3. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on tunnistettu ja kirjattu riskit selkeästi, siitä kiitos. Miksi kiusaamisen vähentämisen tavoitteisiin ei ole nostettu mitattavia mittareita? Nykyisen toimintakäytännön piti tuottaa vuoden 2018 alusta asti numeerisia lukuja henkilökunnan tietoon tulleista kiusaamistapauksista. Miten tilastointi on toteutunut ja miltä kiusaamistilanne numerojen valossa näyttää? Tulisiko tällainen numeerinen arviointi olla opetustoiminnan mittarina?

4. Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä on vastustanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista ja pyrkinyt palauttamaan subjektiivisen oikeuden päivähoitoon Järvenpäässä. Palvelualueelta valtuustolle annetun tiedon mukaan kaikki kokopäiväistä hoitoa hakeneet lapset ovat paikan myös saaneet. Kysymmekin, miksi subjektiivista päivähoito-oikeutta ei palauteta, jos valituksen tehneille on paikka kuitenkin myönnetty? Nähdäksemme tämä aiheuttaa tarpeetonta epävarmuutta, haittaa, viivettä ja vaivaa vanhemmille, sekä rasittaa tarpeettomasti hallintoa.

5. Valtuutetut ovat saaneet henkilöstön edustajilta kannanoton, missä epäillään, että lastentarhanopettajien palkankorotukset katetaan talousarviolla muiden ammattiryhmien kustannuksella. KVTES:n järjestelyvaraerä ei yksin riitä korotuksiin, vaan budjetissa olisi laskettu palkankorotuksiin myös SAK-ajan (suunnittelutyöhön varatun ajan) resurssointiin varattua rahaa. Pitääkö tämä paikkansa? Ollaanko ryhmäavustajien käyttöä vähentämässä? Tämä ei nähdäksemme vastaa lasten osaamisen ja hyvinvoinnin tarpeita. Onko suunnittelutyössä olevan lastentarhanopettajan resurssi laskettu mukaan kasvattajien suhdelukuun?

6. Kaupunkikehityksen palvelualueella tapahtuu myös rakenteellisia uudistuksia, kun osa toiminnasta siirtyy toisille palvelualueille ja osa Keski-Uudenmaan soteen. Korjaamo- ja varikkotoiminta ulkoistetaan kevään aikana ja siitä ei luvata vielä säästöjä vuoden 2019 aikana. Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä odottaa pitkäaikaista seurantaa ja raportointia korjaamo- ja varikkotoiminnan ulkoistamisen vaikutuksista palvelualueen kokonaiskustanuksiin ja työntekijöiden työhyvinvointiin.

7. Miksi Perhelän korttelin jatkosuunnitelmat eivät ole keskeisenä tavoitteena palvelualueella ja miksi tontin kehittämistä ei ole tunnistettu yhdeksi merkittävistä riskeistä?

Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo, että ensi vuonna talousarvion laadintaan käytetään riittävästi aikaa ja sen valmisteluun tulee kutsua kaikki valtuustoryhmät. Budjettineuvotteluiden avulla saamme jaettua ymmärrystä siitä, mihin kaupungin toimintaa tulee kohdentaa ja mistä olemme valmiita tinkimään. Politiikka on parhaimmillaan arvokeskustelua, neuvottelua ja yhteistyötä erilaisten toimijoiden ja arvopohjien välillä. Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä haluaa olla mukana lisäämässä valmistelun avoimuutta ja päätöksenteon yhteistyötä.

Valtuustoaloite kasvisruuan tarjoamisesta kaikilla aterioilla liharuuan rinnalla

Valtion ravitsemustoimikunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2017 julkaistu Kouluruokailusuositus ehdottaa kasvisruokavaihtoehtoa jokaiselle aterialle, mutta tätä suositusta ei Järvenpäässä vielä noudateta kasvisruuan tarjonnan osalta. Huolellisesti suunniteltuna ja ruoan menekkiä tutkimalla ruokalistat pystytään suunnittelemaan niin, että kasvisruoka on herkullista, laadukasta, edullista ja ruokahävikin määrä ei lisäänny.

Liharuuan syöminen aiheuttaa runsaasti ekologisia, terveydellisiä ja eettisiä haasteita. Riittävän ruokatuotannon varmistamiseksi maailmassa, tulee lihan kulutusta vähentää merkittävästi. Maailman viljelypinta-alaa voitaisiin vähentää 75%, jos liha- ja maitotuotteiden kuluttaminen loppuisi kokonaan. Liharuuan valmistaminen kuluttaa moninkertaisesti luonnonvaroja kasvisruokaan verrattuna ja tuottaa runsaasti kasvihuonekaasuja. Järvenpää on sitoutunut noudattamaan hiilineutraalin kaupungin tavoitteita, jolloin kasvisruuan tarjonnan lisääminen on tärkeä askel kohti tavoitetta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin päivähoidon ja opetuksen aterioilla olisi aina tarjolla kasvisvaihtoehto liharuuan rinnalla.

Kasvisruuan tarjoaminen liharuuan rinnalla mahdollistaa aterian kokoamisen molemmista ruuista, tai kokonaan kasvisruuasta, jolloin lihan osuus ateriasta pienenee. Tämä vaatii ruokalistan suunnittelua siten, että samana päivänä ei ole samaa ruokaa liha- ja kasvisversiona. Kasvatustyöhön kuuluu myös ympäristökasvatus, jolloin kasvisvaihtoehto mahdollistaa keskustelun ympäristön kannalta parempien vaihtoehtojen valinnasta ja niiden vaikutuksesta ympäristöön.

Järvenpäässä 27.8.2018

Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä

Lähetekeskustelu Budjetti 2019

Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat sekä muut läsnäolijat

Vasemmiston valtuustoryhmä kävi pitkän, moneen suuntaan aaltoilevan keskustelun ensi vuoden talousarviosta.
Miten me parhaalla mahdollisella tavalla voimme päättäjinä varmistaa että Järvenpää on kaikille asukkailleen hyvä kotikaupunki elää.

KASVU JA PALVELUTASO

Kasvamme vauhdilla, kuten täällä on moneen kertaan todettu, olemme vetovoimainen kasvava kaupunki, olemme tehneet hyviä linjauksia ja päätöksiä aiemmin jotta olemme tähän tilanteesen päässeet.

siitä kiitos jo vuosia sitten tehdyille päätöksille, sekä päättäjille.

Jaamme sen saman huolen joka täällä on puhenvuoroissa noussut esiin, huolen siitä toteutuvatko myyntituotot sekä verokertymät suunnitellusti ?

Herää myös huoli siitä onko kasvu hallittua, miten säilytämme palvelutason ?Pidämme huolta että kaikille kuntalaisille on palveluja, hoivaa sekä virikkeitä. Työssäkäyvillä sekä opiskelijoilla on sujuvat työ- ja koulumatkat, sekä lapsille laadukkaat hoitopaikat ja peruskoulut.

Riittävä ja kattava turvaverkko elämän muutostilanteissa, jotka voivat olla myös yllättäviä ja äkillisiä.

Vanha viisaus on aina ajankohtainen ”Yhteiskunnan arvoa mittaa se, miten se pitää huolta vähempiosaisistaan”

VEROT

Ottaen huomioon kasvuennusteemme, velan määrä per asukas tulee kasvamaaan vaikka talouspohjasta tulee pienempi.
Haluamme säilyttää palvelutasomme, jopa parantaa sitä.

Lainakantamme on suuri, näin ollen valtuustorymämme kokee, että meidän pitäisi kyetä krittisesti myös tarkastelemaan vuosittain, pystymmekö tällä veröäyrin tasolla tarjoamaan hyvät sekä riittävät palvelut kuntalaisille ?

Monet suomen kunnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana joutuneet, ajoittain reilustikin nostamaan veroäyriä, oikeistojohtoiset hallitukset ovat kyllä toimillaan, eli reilulla kuntien valtionosuuksien leikkauksilla jättänyt kunnille aika vähän valinnanvaraa.

Keskustelun käyminen veroäyristä, veroista ja niiden korotuksista kunnassa on kovin haasteellista, se torpataan usein sanomalla että Vasemmisto haluaa vain ratkaista asiat nostamalla veroja, johon on helppo vastata että oikeisto haluaa vain leikata pienituloisilta.

Kaupunginjohtajan esityksessä oli verotaulukko, jossa on selkeästi eritelty minkä verran veroja Järvenpäässä maksetaan, ja minkä verran niitä minimissään sekä enimmillään voi periä.

Toivoisin siis että verokeskustelussakin päästäisiin tuosta alun asetelmasta eteenpäin ja talousarvion yhteydessä aina aidosti mietittäisiin, että pystymmekö tällä verotuksen tasolla, tässä velkaantumisvauhdissa, tarjoamaan riittävät ja hyvät palvelut kuntalaisille ?

VARHAISKASVATUS JA NUORET

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus.
jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvasvatukseeen on turvattava, esitämme subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista,
sekä ryhmäkokojen tarkastelua, onko se sen linjan mukaista, jollaista palvelua haluamme tarjota.

Meidän valtuustoryhmämme mielestä ei ole. Viime vuonna täällä valtuustossa linjasimme että ryhmäkokoja voi päiväkodeissa, tilojen sen salliessa kasvattaa.
Valtuustoryhmämme oli eri mieltä silloin ja on eri mieltä yhä.

Kouluinvestoinnit ovat olleet valtavia ja tarpeellisia, ja ottaen huomioon väestönkasvuennusteemme,on palveluverkkosuunnitelmaa tarkasteltava riittävin väliajoin, kokonaisuutena sekä erityisesti koulujen ja päiväkotien osalta.

Nuorten psykiatrisissa ennaltaehkäisevissä palveluissa oli viime vuonna talousarviossa ylitystä, ja toivomme että tämä on tänä vuonna huomioitu.

Raha, jonka panostamme ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten palveluissa säästää,
ei pelkästään heidän terveyttään, hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan, vaan myös säästää kalliita erikoissairaanhoidon kuluja.

HSL

siitä on puhuttu ja suunniteltu jo vuosia. Lisävuorot raideliikenteessä, asia joka nousee esiin usein ensimmäisenä esiin tässä keskustelussa. Keskityimme kuitenkin pohtimaan asiaa myös laajasti toimivan ja tehokkaan joukkoliikenteen näkökulmasta

Tällä hetkellä vaikka vapaamatkustajina saamme nauttia joistakin HSL:n eduista, koska kaupunkimme sijaitsee keskellä HSL aluetta, niin ei reittisuunnittelua ole tehty järvenpääläisten asukkaiden näkökulmasta.

HSL on myös iso vetovoimatekijä.
Muuttopäätöstä tehtäessä HSL voi olla merkittävä tekijä varsinkin nuoremmille ihmisille, isoissa kaupungeissa, joissa on toimiva joukkoliikenne, yhä harvempi nuori enään ajaa ajokorttia.

HSLn liittyminen on saatava eteenpäin tällä valtuustokaudella.
Se on järkevä tulevaisuuteen katsova valinta, jos haluamme kehittää paikallis- ja poikittaisliikennettä vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita, sekä saada lisävuoroja raideliikenteessä.

YHTIÖT
Tammikuussa 2017 Järvenpään kaunpunginvaltuusto päätti perustaa kaupungin omistaman yhtiö Jatsin tuottamaan jatkossa kaupungin siivous- ja ruokapalvelut, tällä arvioitiin saatavan vähintään 0.7 miljoonan euron säästö vuositasolla, vaikkakin tämä merkitsi myös sitä että esimerkiksi kouluruuasta maksetaan jatkossa ALV.
Mikä on yhtiön tilanne nyt, millä tiellä olemme, näyttääkö siltä että säästöt ovat toteutumassa ?

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön hyvinvointi.

Kuntayhtymään siirtyvien työntekijöiden liikkeenluovutuksen hoitaminen hyvin ja huolella vaatii paljon työtä,
sekä yhteistyötä.
Toivomme asiaa hoitaville, niin viranhaltijoille kuin henkilöstön edustajille jaksamista sekä hyvää, molemminpuolin kuuntelevaa yhteistyötä.

Organisaatiomme muuttuu, soten irtautuminen vaikuttaa paljon myös peruskuntaan. Se vaikuttaa erityisen paljon tukipalveluihin.
Todennnäköistä on että aivan kaikkea emme pysty täysin ennakoimaan, miten ja mihin se tulee vaikuttamaan.
Muutostuki myös peruskuntaan jääville työntekijöille on tärkeää.

Pysyykö kaupungin organisaatio samanlaisena, kun henkilöstä lähtee kuntayhtymään niin suuri määrä työntekijöitä?
Valtuustoryhmämm pohti että todella vähän on tullut tietoa tai nostettu muutoksia esiin, toivottavasti henkilöstölle sitäkin enemmän.

Haluamme myös nostaa esiin
julkisuudessakin viime viikkoina paljon puhuttaneet, virheellisti tehdyt epäpätevyysalennukset palkkojen maksussa hoitoalalla, koska vuonna 2012 muuttunutta lakia on tulkittu väärin.
Palkkoja on monessa suomen kunnassa maksettu virheellisesti, myös Järvenpäässä.
Toivomme että nämä virheet korjataan nopeasti, sekä hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa, selkeillä ohjeistuksilla.

YMPÄRISTÖ

Ympäristön hyvinvointi, rakenteissa ja kaikessa kaupungin toiminnassa.

Teimme tänä vuonna kesäkuun valtuustossa, valtuustoryhmämme muutosesityksestä, ison linjauksen,
aikaistimme hiilineutraaliustavoitettamme vuoteen 2035.

Itsestään mikään ei tapahdu.

Miten pitää huolta että ympäristön hyvinvointi, sekä ympäristötavoitteet tulee huomioitua kaikessa kunnan toiminnassa ?

Tässä ajassa, kaikella sillä tiedolla mikä meillä on ilmastonmuutoksesta, ympäristönäkökulman pitää olla jo osa kaupungin hankintakriteerejä, osa rakenteita sekä näkyä kaikessa toiminnassamme niin strategia- kuin yksikkötasolla.
Suurin osa ympäristöystävällisistä arjen teoista tulevat arkipäiväiseksi kun niihin kannustetaan, sekä niitä tehdään.

Hyvät kanssavaltuutetut,
Kuten kaupunginjohtaja totesi, tämä on hieman liian myöhänen ajankohta käydä lähetekeskustelua, jotta aidosti isoja muutoksia voisi yhä tehdä.

Vihreiden esiin tuoma osallistavampi budjetin valmistelu, oli erinomainen kannanotto, laajempaa keskustelua niin kuntalaisten kuin valtuutettujen kesken Tästä on paljon puhuttu, sekä vaihtoehtojen laajempi esittely budjetin esittelyn yhteydessä.

Vasemmiston valtuustoryhmä odottaa silti että käymme vielä yhdessä ryhmien kanssa, hyvässä hengessä keskustellen, ensi vuoden talousarviota läpi.
On tärkeää että meille kaikille on selkeää mitkä meidän yhtenäiset kärkitavoitteemme valtuustona ovat, sekä niin että kaikki ryhmät ja valtuutetut kokevat tulleensa kuulluksi.”

Toivottavasti ensi vuonna tämä keskustelu käydään aiemmin.

Kiitos

Järvenpään Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro henkilöstökertomuksesta 2017

Järvenpään Vasemmiston kuntavaaliohjelmaan mukaan kunnan on tarkoitus tuottaa palveluja asukkailleen. Kuntalainen voi tarvita esimerkiksi asunnon, hammaslääkäriajan tai päivähoitopaikan. Kun Järvenpää tuottaa nämä palvelut itse, eivät yhteiset verovarat valu veroparatiiseihin ja sijoittajien taskuun. Kunnan työntekijöillä tulee olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, ilman jatkuvaa kiirettä. Kun asiat tehdään kerralla kunnolla, palvelu on myös laadukasta ja kustannustehokasta. Näiden periaatteiden ja arvojen mukaan Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä on lukenut ja arvioinut valmistunutta henkilöstökertomusta.

Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo, että työnohjauksen käytön periaatteita kuvattaisiin koulutussuunnitelmassa ja sen toteutumista henkilöstökertomuksessa. Kaupungin kaikissa palvelualueissa on käynnissä valtavan suuria, historiallisia muutoksia. Toimintaympäristön ja toimintatapojen muutokset haastavat rutiineja ja yhteistyötapoja. Kun huomioidaan vielä huonosta sisäilmasta johtuvat sairastelut ja kuormitukset, ei olekaan yllättävää, että sairauspoissaolojen määrä on ollut nousussa.

Yhtenä keinona kuormituksen hallitsemiseen on työnohjauksen käyttö. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.

Vuoden 2016 hlöstökertomuksessa todetaan, että esimiehillä on ollut käytettävissä työnohjaus, mutta sen toteumaa ei oltu avattu. Vuoden 2017 henkilöstökertomuksessa ei työnohjausta ole mainittu lainkaan. Vuoden 2018 suunnitelmaan on kuvattu työnohjauksen käyttötapoja muutostilanteisiin valmistautumisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Vuoden 2017 htv-tavoitteeksi asetettiin 1938,2 htv, mutta toteuma oli vain 1773,6 htv. Tavoite alittui noin 175 htv. Vasemmiston valtuustoryhmä kysyy, miksi henkilöstön resurssointi pidettiin tiukkana, vaikka erityisesti sote- ja lanu -palvelualueilla on ollut voimakkaita muutoksia ja sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt. Niukan resurssoinnin puolesta puhuu myös se, että Resinan käyttö on lisääntynyt kahtena peräkkäisenä vuotena.

Yksittäisinä havaintoina voin todeta, että sivulla 12 henkilöstö ikärakenne -taulukon lukumäärät vuoden 2016 osalta eivät vastaa vuoden takaisen henkilöstökertomuksen lukumääriä. Palvelussuhteiden päättymisen syistä mietimme, miksi kysymyksissä on vaihtoehtona sisäinen siirtyminen kaupungin toiseen yksikköön, jos lähtökysely lähetetään vain kaupungin palveluksesta pois lähteville työntekijöille.

Pidimme informatiivisena henkilöstökertomuksen 2016 taulukkoa eläkkeelle siirtyneiden keski-iästä, mikä valitettavasti puuttui tämänkertaisesta kertomuksesta. Keskimääräisen eläkeiän nostaminen on yksi tärkeimpiä henkilöstöhallinnon tavoitteita ja kyseisen taulukon avulla voidaan arvioida kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja työkyvyn ylläpidon toimintatapojen vaikutuksia.
Henkilöstökertomuksessa todetaan, että työterveyshuollon tuottaminen siirtyi Lääkärikeskus Aavaan 1.9.2017. Valtuustoryhmämme jäi kaipaamaan kuvausta palveluiden käyttökokemuksista ja vaikutuksista tth prosesseihin ja työkyvyn alenemisen ennaltaehkäisyyn? Muutoinkin toivomme, että kaikkien ulkoistettujen palveluiden osalta jatketaan seurantaa, miten mahdollisesti siirtyneen henkilöstön työtilanne on järjestynyt uudella palveluntuottajalla, onko asetetut tavoitteet ulkoistukselle toteutuneet ja miten palvelujen käyttäjät ovat kokeneet palveluiden laadun ja saatavuuden ulkoistuksen jälkeen.

Kappaleessa 5, Osaamisen kehittäminen kiinnitimme huomiota tekstissä viitattuun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Vuoden 2017 ja 2018 koulutussuunnitelmien sisällöt vastaavat osin toisiaan identtisesti ja jäimmekin pohtimaan, eivätkö suunnitellut koulutukset toteutuneet vai eikö tekstiä oltu päivitetty. Jotta valtuuston olisi luotettavampaa tehdä johtopäätöksiä, tulisi henkilöstökertomuksessa tai –suunnitelmassa kuvata auki selkeämmin, miten koulutukset ovat toteutuneet ja minkälaisia muutoksia on suunnitelmaan ollut syytä tehdä.

Kaupungilla on ollut käytössä henkilöstöresurssin käytön tehostamisen malli, missä työyhteisön tai tiimin jäseniä palkitaan, kun jokin tehtävä on voitu jättää määräaikaisen poissaolon ajaksi täyttämättä. Palkitsemismallin ja sisäisten järjestelyjen avulla on saavutettu 2 htv säästö. Kiinnitimme huomiota siihen, että sattumalta myös sairauspoissaolojen kasvu vuoden 2017 aikana on ollut lähes 2 htv. Kysymmekin, miten henkilöstöhallinnossa varmistetaan, että palkitsemismalli ei lisää henkilöstön kuormitusta ja sitä kautta pahenna sairauspoissaolojen määrää?

Syrjähdän tässä yhteydessä hieman henkilökertomuksesta. Valtuustoryhmämme pitää hyvänä uutena perinteenä valtuutettujen ja työntekijöiden edustajien vapaamuotoisia tapaamisia sekä luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen kutsumista valtuuston seminaareihin. Avoin ja arvostava yhteistyö työntekijöiden, työnantajan ja luottamushenkilöiden kesken on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Vasemmiston valtuustoryhmä yhtyy sosiaalidemokraattien ponteen henkilöstön edustajien lausuntojen pyytämisestä henkilöstökertomukseen.
Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita panostuksesta osaamisen ja toimintakäytäntöjen kehittämiseen monien muutoksien keskellä.

21.5.2018
Heini Liimatainen