Päivähoito-oikeus on lapsen oikeus

Järvenpään lähivuosia tulee määrittämään vahva kasvu ja uudenlainen kunnan toiminta-ajatus. Järvenpäässä on tehty huolellista valmistelua ja määrätietoista työtä Kuuden soteen siirtymiseksi. Vuosia aiemmin tehdyt päätökset yhteisen sosiaali- ja terveyskeskuksen perustamiseksi sopii täydellisesti uuteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon malliin ja tämä varmistaa järvenpääläisille laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut myös tulevaisuudessa. Järvenpään Vasemmisto näkee Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän mahdollisuutena lisätä asukkaiden hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Työntekijöiden asema siirtyvinä työntekijöinä tulee turvata huolellisella ja ennakoivalla suunnittelulla; työntekijöitä kuulemalla ja yhdessä tehden. Jatsiin valmistautumisessa on toimittu hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa ja uskomme, että samalla arvostuksella työskennellään myös Justin työntekijöiden kanssa siirtymätilanteessa.

Terveyserojen kaventuminen ja yhdenvertaisuuden parantaminen edellyttävät, että palveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vähävaraiselle asukkaalle ei riitä, että palveluiden luokse pääsee. Palvelumaksut voivat olla este tai hidaste palveluiden pariin hakeutumiselle. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksien palveluiden onnistumisen edellytyksenä on se, että ensimmäisen kontaktin saa helposti ja oikea-aikaisesti. Nuovon ja Matalan kaltaisissa palveluissa tulee huomioida, että resurssit on täytetty ja prosessit toimivat.

Hallittu kasvu, väestön ikääntyminen ja katastrofaaliseksi kuvattava toimitilojen kunto ovat Järvenpään suurimmat haasteet alkavalla taloussuunnitelmakaudella. Balanssi pitäisi löytyä kaavoituksen ja rakentamisen sekä lisääntyvän palvelutarpeen väliltä. Uudet asukkaat tarvitsevat laadukkaita palveluita, turvallisen ympäristön ja toimivan infran. Järvenpäässä yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä tulee kasvamaan seuraavien viiden vuoden aikana yli tuhannella hengellä. Väestön tasaisen rakenteen turvaamiseksi on tärkeää, että kaupunkimme houkuttelee työikäisiä ja erityisesti lapsiperheitä. Kaupungin houkuttelevuutta lisää työpaikat ja sujuvat työmatkat, joiden toteutumista edesauttaa siirtyminen HSL-alueeseen, sekä turvalliset ja toimivat peruspalvelut.

Mikäli tonttien myynti ja rakentaminen eivät käynnisty odotetusti Boogien alueella, Järvenpään Vasemmisto haluaa kiinnittää huomiota Svengin infran rakentamisen aikatauluun. On tärkeää, että liike-elämän tarpeisiin pystytään vastaamaan ripeästi, mutta käyttökelvottomien koulu-, päiväkoti- ja toimitilojen keskellä meillä ei ole varaa makuuttaa miljoonia tyhjillä tonteilla. Toimitilakaavoituksessa ja kaupungin markkinoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota työpaikkaomavaraisuuden ja yhteisöveron kasvattamiseen sekä olla valmiutta muuttaa tehtyä aikataulua.

Järvenpää on poikkeuksellisen suurien investointitarpeiden edessä. Aiempien vuosien tiukan talouskurin ansiosta koulu- ja päiväkoti-investoinnit eivät edellytä syömävelan ottamista, mutta ne tulevat nostamaan kaupungin velka-astetta merkittävästi. Velanottoa tulisi hillitä kaikilla käytössä olevilla keinoilla, myös kunnallisveroprosenttia tarkastamalla. Talouden tasapainottamisohjelman aikana palveluiden tasoa on laskettu, prosessien toimivuutta hiottu ja palvelumaksuja korotettu. Niistä ei säästöjä tule enää etsiä. Hyvät peruspalvelut ja toimiva infra ovat kaupungin merkittävä käyntikortti, mitkä vaikuttavat nykyisten asukkaiden sitoutumiseen ja uusien asukkaiden kiinnostukseen enemmän kuin pienet muutokset veroprosentissa.

Kaupungin strategisena tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvointi ja omien voimavarojen vahvistuminen. Vuonna 2016 tehty rajaus subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta oli merkittävä heikennys lapsiperheiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kannalta. Säästöt ovat olleet suuremmat, kuin mihin talousarviossa on arvioitu. Vaikutuksia perheiden hyvinvointiin tai tarpeisiin ei pystytä täysimääräisesti arvioimaan. Järvenpään Vasemmisto on linjannut, että oikeus päivähoitoon on nimenomaan lapsen oikeus. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen tulee vuositasolla kustantamaan noin 1 Me, minkä lisäksi yksityisen päivähoidon palveluseteleiden kulut ovat 225 000e. Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Lasten ja nuorten palvelualueen varhaiskasvatuksen toimintamenoihin lisätään 460 000e, mikä kattaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisen kulut Järvenpäähän syksyyn 2018 mennessä.

Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 13.11.2017 Taloussuunnitelmasta 2018-2022 ja Talousarvioon 2018
Heini Liimatainen