Järvenpään Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro henkilöstökertomuksesta 2017

Järvenpään Vasemmiston kuntavaaliohjelmaan mukaan kunnan on tarkoitus tuottaa palveluja asukkailleen. Kuntalainen voi tarvita esimerkiksi asunnon, hammaslääkäriajan tai päivähoitopaikan. Kun Järvenpää tuottaa nämä palvelut itse, eivät yhteiset verovarat valu veroparatiiseihin ja sijoittajien taskuun. Kunnan työntekijöillä tulee olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, ilman jatkuvaa kiirettä. Kun asiat tehdään kerralla kunnolla, palvelu on myös laadukasta ja kustannustehokasta. Näiden periaatteiden ja arvojen mukaan Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä on lukenut ja arvioinut valmistunutta henkilöstökertomusta.

Vasemmiston valtuustoryhmä toivoo, että työnohjauksen käytön periaatteita kuvattaisiin koulutussuunnitelmassa ja sen toteutumista henkilöstökertomuksessa. Kaupungin kaikissa palvelualueissa on käynnissä valtavan suuria, historiallisia muutoksia. Toimintaympäristön ja toimintatapojen muutokset haastavat rutiineja ja yhteistyötapoja. Kun huomioidaan vielä huonosta sisäilmasta johtuvat sairastelut ja kuormitukset, ei olekaan yllättävää, että sairauspoissaolojen määrä on ollut nousussa.

Yhtenä keinona kuormituksen hallitsemiseen on työnohjauksen käyttö. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.

Vuoden 2016 hlöstökertomuksessa todetaan, että esimiehillä on ollut käytettävissä työnohjaus, mutta sen toteumaa ei oltu avattu. Vuoden 2017 henkilöstökertomuksessa ei työnohjausta ole mainittu lainkaan. Vuoden 2018 suunnitelmaan on kuvattu työnohjauksen käyttötapoja muutostilanteisiin valmistautumisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Vuoden 2017 htv-tavoitteeksi asetettiin 1938,2 htv, mutta toteuma oli vain 1773,6 htv. Tavoite alittui noin 175 htv. Vasemmiston valtuustoryhmä kysyy, miksi henkilöstön resurssointi pidettiin tiukkana, vaikka erityisesti sote- ja lanu -palvelualueilla on ollut voimakkaita muutoksia ja sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt. Niukan resurssoinnin puolesta puhuu myös se, että Resinan käyttö on lisääntynyt kahtena peräkkäisenä vuotena.

Yksittäisinä havaintoina voin todeta, että sivulla 12 henkilöstö ikärakenne -taulukon lukumäärät vuoden 2016 osalta eivät vastaa vuoden takaisen henkilöstökertomuksen lukumääriä. Palvelussuhteiden päättymisen syistä mietimme, miksi kysymyksissä on vaihtoehtona sisäinen siirtyminen kaupungin toiseen yksikköön, jos lähtökysely lähetetään vain kaupungin palveluksesta pois lähteville työntekijöille.

Pidimme informatiivisena henkilöstökertomuksen 2016 taulukkoa eläkkeelle siirtyneiden keski-iästä, mikä valitettavasti puuttui tämänkertaisesta kertomuksesta. Keskimääräisen eläkeiän nostaminen on yksi tärkeimpiä henkilöstöhallinnon tavoitteita ja kyseisen taulukon avulla voidaan arvioida kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja työkyvyn ylläpidon toimintatapojen vaikutuksia.
Henkilöstökertomuksessa todetaan, että työterveyshuollon tuottaminen siirtyi Lääkärikeskus Aavaan 1.9.2017. Valtuustoryhmämme jäi kaipaamaan kuvausta palveluiden käyttökokemuksista ja vaikutuksista tth prosesseihin ja työkyvyn alenemisen ennaltaehkäisyyn? Muutoinkin toivomme, että kaikkien ulkoistettujen palveluiden osalta jatketaan seurantaa, miten mahdollisesti siirtyneen henkilöstön työtilanne on järjestynyt uudella palveluntuottajalla, onko asetetut tavoitteet ulkoistukselle toteutuneet ja miten palvelujen käyttäjät ovat kokeneet palveluiden laadun ja saatavuuden ulkoistuksen jälkeen.

Kappaleessa 5, Osaamisen kehittäminen kiinnitimme huomiota tekstissä viitattuun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Vuoden 2017 ja 2018 koulutussuunnitelmien sisällöt vastaavat osin toisiaan identtisesti ja jäimmekin pohtimaan, eivätkö suunnitellut koulutukset toteutuneet vai eikö tekstiä oltu päivitetty. Jotta valtuuston olisi luotettavampaa tehdä johtopäätöksiä, tulisi henkilöstökertomuksessa tai –suunnitelmassa kuvata auki selkeämmin, miten koulutukset ovat toteutuneet ja minkälaisia muutoksia on suunnitelmaan ollut syytä tehdä.

Kaupungilla on ollut käytössä henkilöstöresurssin käytön tehostamisen malli, missä työyhteisön tai tiimin jäseniä palkitaan, kun jokin tehtävä on voitu jättää määräaikaisen poissaolon ajaksi täyttämättä. Palkitsemismallin ja sisäisten järjestelyjen avulla on saavutettu 2 htv säästö. Kiinnitimme huomiota siihen, että sattumalta myös sairauspoissaolojen kasvu vuoden 2017 aikana on ollut lähes 2 htv. Kysymmekin, miten henkilöstöhallinnossa varmistetaan, että palkitsemismalli ei lisää henkilöstön kuormitusta ja sitä kautta pahenna sairauspoissaolojen määrää?

Syrjähdän tässä yhteydessä hieman henkilökertomuksesta. Valtuustoryhmämme pitää hyvänä uutena perinteenä valtuutettujen ja työntekijöiden edustajien vapaamuotoisia tapaamisia sekä luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen kutsumista valtuuston seminaareihin. Avoin ja arvostava yhteistyö työntekijöiden, työnantajan ja luottamushenkilöiden kesken on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Vasemmiston valtuustoryhmä yhtyy sosiaalidemokraattien ponteen henkilöstön edustajien lausuntojen pyytämisestä henkilöstökertomukseen.
Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita panostuksesta osaamisen ja toimintakäytäntöjen kehittämiseen monien muutoksien keskellä.

21.5.2018
Heini Liimatainen